Kategoriat

Relevant Digital Oy

Autamme julkaisijoita löytämään tuottavampia tapoja toimia ja sekä mainostajia tekemään tuloksellisempaa verkkomainontaa. Blogistamme ja uutiskirjeestämme saat tietoa alan kehityksestä ja tuotepäivityksistä sekä vinkkejä ja tietoa parhaista käytännöistä.

Tilaa kuukausittainen uutiskirjeemme!

Viimeisimmät

Tags: Privacy, CMP, Julkaisija, IAB, Mainonnan kohdentaminen

Päivitetty: February 20, 2024

Digital Services Act (DSA) on Euroopan unionin säädös, joka tulee sovellettavaksi 16. helmikuuta 2024 alkaen, tavoitteenaan parantaa digitaalisten palveluiden sääntelyä EU:ssa. 

Sen keskeisinä päämäärinä ovat kuluttajien ja yritysten luottamuksen vahvistaminen, reilun kilpailun edistäminen alustojen välillä ja verkossa tarjottavien tuotteiden, palveluiden sekä mainonnan läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden lisääminen. 

DSA pyrkii erityisesti turvaamaan verkkoalustojen käyttäjien suojaa laittomalta sisällöltä ja edistämään oikeudenmukaisia sekä avoimia toimintatapoja digitaalisessa ympäristössä, vahvistaen digitaalista sisämarkkinaa ja luoden pohjaa EU:n digitaalitalouden kasvulle ja innovaatioille yhdessä Digital Markets Actin (DMA) kanssa.

Säädös on erityisen merkittävä niille verkkoalustojen julkaisijoille, jotka joutuvat mukauttamaan toimintaansa vastaamaan DSA:n asettamia vaatimuksia.

 

Ketä DSA koskee?

Digital Services Act vaikuttaa laaja-alaisesti EU:ssa toimiviin digitaalisiin palveluntarjoajiin, kattaen erityisesti:

 • Verkkoalustat: Kuten sosiaalisen median palvelut, verkkokaupat ja sisällönjakelualustat.
 • Erittäin Suuret Verkkoalustat (VLOP): Alustat, joilla on EU:ssa vähintään 45 miljoonaa aktiivista kuukausittaista käyttäjää, ja jotka tästä syystä kuuluvat DSA:n tiukempien sääntelyvaatimusten piiriin.

Mitä verkkoalustat ovat?

Verkkoalustat ovat digitaalisia palveluita, jotka mahdollistavat keskustelun, tiedonvaihdon ja kaupankäynnin verkossa. Digipalveluasetuksen piiriin kuuluvat myös verkon markkinapaikat, kuten mm. matka- ja hotellinvaraussivustot, jotka mahdollistavat kuluttajien ja yritysten välisen kaupankäynnin verkossa. Monikansalliset alustajätit, kuten Facebook, Instagram, Google, TikTok ja Amazon, ovat jo kesällä 2023 alkaneet noudattaa sääntelyä, sillä ne ylittävät 45 miljoonan kuukausittaisen käyttäjän rajan EU:ssa.

 

Keskeiset vaatimukset verkkoalustojen julkaisjoille

Digital Services Act (DSA) tuo mukanaan keskeisiä velvoitteita verkkoalustojen julkaisijoille:

 1. Moderoinnin läpinäkyvyys: Verkkoalustojen julkaisijoiden on selkeästi kommunikoitava moderointikäytäntönsä ja tarjottava käyttäjille mahdollisuus raportoida sääntöjenvastaista sisältöä.
 2. Mainonnan selkeys: Mainokset on merkittävä selkeästi, ja verkkoalustojen julkaisijoiden on annettava tietoa mainostajan ja mahdollisen rahoittajan identiteetistä sekä kohdentamisparametreista.
 3. Algoritmien avoimuus: Mikäli algoritmeja käytetään sisällön suosittelussa, on niiden toimintaperiaatteet avattava käyttäjille.
 4. Riskien hallinta ja analyysi: VLOP-luokan alustojen on arvioitava säännöllisesti toimintansa riskejä ja mahdollistettava tutkimukseen tarvittavien tietojen saatavuus sekä nimettävä henkilö koordinoimaan DSA:n vaatimusten noudattamista.

Nämä vaatimukset edellyttävät verkkoalustojen julkaisijoilta huolellista tarkastelua ja mahdollisia muutoksia heidän toimintatapoihinsa, varmistaakseen, että heidän tarjoamansa digitaaliset palvelut noudattavat EU:n sääntöjä.

 

Mainonnan selkeyteen liittyvät vaatimukset

Artikla 26 DSA:n mukaan verkkoalustojen on varmistettava, että verkkoalustojen käyttäjillä on reaaliaikainen pääsy tiettyihin tietoihin jokaisesta heille alustalla näytetystä mainoksesta. 

Nämä tiedot sisältävät:

 • Tiedon siitä, että kyseessä on mainos;
 • Mainostajan identiteetti;
 • Mainoksen rahoittajan identiteetti, mikäli tämä eroaa mainostajasta;
 • Keskeiset parametrit, jotka ohjaavat mainoksen kohdentamista vastaanottajalle;
 • Tarpeen vaatiessa mahdollisuudet, joita käyttäjillä on näiden keskeisten parametrien muokkaamiseen.

Verkkoalustat ovat velvollisia tarjoamaan nämä tiedot, vaikka käytännössä he saattavat usein tarvita kolmansien osapuolten tukea tietojen keräämiseen ja esittämiseen.

 

Roolit ja vastuut

Mainonnan selkeyteen liittyvien vaatimusten täyttäminen saattaa vaatia eri toimijoiden välistä yhteistyötä digitaalisen mainonnan ekosysteemissä.

Tietojen keräämiseen, käsittelyyn ja esittämiseen liittyen, eri sidosryhmät ovat keskeisessä roolissa:

 • Mainostajat ja toimistot: Velvollisia ilmoittamaan mainoksen maksajan.
 • DSP:t ja SSP:t: Voivat olla avainroolissa kohdennetun mainonnan tietojen käsittelyssä.
 • Verkkoalustat ja VLOPit: Vastuussa DSA:n vaatimusten mukaisen mainonnan läpinäkyvyystietojen esittämisestä käyttäjille, tyypillisesti yhteistyössä teknologia- ja sisältökumppaneiden kanssa.
 • Teknologia- ja sisältökumppanit: Kuten mainospalvelimet ja mediasoittimet, saattavat tarvita lisätietoja DSA:n vaatimusten täyttämiseksi.
 • CMP:t (Consent Management Platforms): Tarjoavat välineitä käyttäjien suostumuksen hallintaan ja läpinäkyvän tiedon esittämiseen.

Lisätietoja Digital Services Actin (DSA) tukemisesta ja siihen valmistautumisesta löydät mm. tästä Googlen artikkelista sekä Prebid Serverin tukeen liittyen täältä.

 

Käytännön toteutus ja standardit

IAB Tech Lab ja IAB Europen työryhmä ovat luoneet standardeja tietojen keräämiseksi, kokoamiseksi ja välittämiseksi, antaen verkkoalustoille vapauden päättää, miten ne haluavat toteuttaa näiden tietojen esittämisen käyttäjille.

Monipuolisten käyttötapauksien tukemiseksi ohjeet esittelevät kaksi rinnakkaista siirtoreittiä DSA:n läpinäkyvyystietojen esittämiseksi: toinen verkkoalustan (julkaisijan) kautta ja toinen mainosluovan kautta. 

IAB Tech Labin ylläpitämä tekninen määrittely, joka löytyy täältä, tarjoaa tietoformaatit ja mekanismin tarvittavien tietojen siirtoon, jotka ovat tarpeen mainosalalle relevanttien DSA:n läpinäkyvyystietojen toteuttamiseksi.

Ratkaisun tulisi olla sovellettavissa useimpiin relevantteihin käyttötapauksiin, mukaan lukien ohjelmalliset ja ei-ohjelmalliset mediaostot sekä kanavat, kuten desktop, mobiili (verkko/sovellus), video ja CTV.

Relevant Yield -käyttäjäille, jotka ovat Digital Services Actin (DSA) soveltamisalan piirissä, löytyy lisätietoa DSA:n käyttöönotosta täältä.

 

Yhteenveto

Digital Services Act (DSA) on merkkipaalu digitaalisen maailman sääntelyssä, tuoden mukanaan ennennäkemättömän tason läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta Euroopan unionin verkkoalustoille. 

Verkkoalustojen julkaisijat kohtaavat DSA:n myötä uudenlaisia haasteita, mutta myös mahdollisuuksia. Vaatimukset, kuten mainonnan selkeä merkintä ja käyttäjien suojaaminen laittomalta sisällöltä, vaativat nykyisten prosessien uudelleenarviointia ja uudistuksia. Muutokset eivät pelkästään lisää digitaalisen sisällön uskottavuutta ja käyttäjien luottamusta, vaan myös edistävät terveempää kilpailua ja innovointia EU:n digitaalisessa ekosysteemissä.

DSA:n odotetaan muovaavan digitaalista maisemaa perustavanlaatuisesti. Se rohkaisee verkkoalustoja ottamaan käyttöön entistä avoimempia ja käyttäjäkeskeisempiä sisällön ja mainonnan hallintatapoja, mikä johtanee vastuullisempiin ja turvallisempiin digitaalisiin ympäristöihin. Asetuksen ankarat vaatimukset saattavat myös vauhdittaa teknistä kehitystä, kun alustat etsivät innovatiivisia ratkaisuja DSA:n täyttämiseksi.

Yhteenvetona DSA asettaa suunnan kohti läpinäkyvämpää, turvallisempaa ja oikeudenmukaisempaa digitaalista yhteiskuntaa. Sen vaikutukset ulottuvat laajasti koko digitaalisen sisällön ja mainonnan alalla, uudistaen sitä, miten verkkoalustojen  julkaisijat ja muut sisällöntuottajat toimivat. Ennen kaikkea DSA luo puitteet, jotka mahdollistavat luottamuksen ja käyttäjien oikeuksien edistämisen digitaalisessa maailmassa – elementtejä, jotka ovat keskeisiä digitaalisen talouden pitkäaikaiselle menestykselle.

Suvi Leino
By: Suvi Leino

Responsible for marketing and communications at Relevant Digital.

BLOGI

Viimeaikaiset postaukset blogissa