Kategoriat Arrow

Relevant Digital Oy

Autamme julkaisijoita löytämään tuottavampia tapoja toimia ja sekä mainostajia tekemään tuloksellisempaa verkkomainontaa. Blogistamme ja uutiskirjeestämme saat tietoa alan kehityksestä ja tuotepäivityksistä sekä vinkkejä ja tietoa parhaista käytännöistä.

Tilaa kuukausittainen uutiskirjeemme!

Recent Posts

Tags: Data, Privacy, Julkaisija, Relevant Digital, Header Bidding, Ohjelmallinen, Mainonnan kohdentaminen

Päivitetty: January 13, 2022

Vuosi 2021 oli edelleen monella tapaa meille kaikille poikkeuksellinen ja digitaalisen median ja sen mainonnan kehitystyötä on pitkälti tehty kotitoimistosta käsin. Tilanteesta huolimatta on ollut ilo nähdä, etteivät kaikki kehityshankkeet ole menneet jäihin vaan focus on vahvasti tulevaisuudessa. Toki osittain myös olosuhteiden pakosta, sillä vuosi 2022 tullaan varmasti näkemään merkittävänä käännekohtana siinä mielessä, että koko ala valmistautuu luomaan uutta infrastruktuuria, joka ei ole riippuvainen kolmannen osapuolen evästeistä. Identiteettiratkaisujen lisäksi on nähtävissä paljon muitakin teemoja, jotka tuleva todennäköisimmin nousemaan ajankohtaisiksi vuonna 2022. 

Jos teet töitä digitaalisen median ja erityisesti sen mainonnan parissa, kannattaa tänä vuonna kiinnittää huomio näihin asioihin:

 

Ohjelmallinen ostaminen - Ohjelmallisen ostamisen suosio ei ota laantuakseen vaan panostukset tulevat kasvamaan edelleen vuoden 2022 aikana. Mainonnan ostajia ohjelmallisen ostamisen pariin ajaa tehokkuus, joustavuus sekä mainonnan parempi hallittavuus ja kohdennettavuus. Tänä vuonna ohjelmallisen kasvun veturiksi povataan erityisesti Connected TV:tä. IAB Europen tutkimuksen mukaan julkaisijat ovat ottaneet ohjelmallisen mainonnan myynnin yhä enemmän omaan hallintaansa, mutta haasteista on erityisesti osaamispuolella ja teknologioiden kehityksessä mukana pysyminen koetaan erityisen vaikeaksi. Näkisimme, että vuonna 2022 julkaisijat tulevat panostamaan ohjelmalliiseen ostamiseen liittyvään osaamisen ja ottavat käyttöönsä Relevant Yieldin kaltaisia työkaluja prosessien yksinkertaistamiseksi, mutta käytävät myös edelleen ulkoisia kumppaneita aikaavievien työtehtävien hoitamisessa ja teknisten haasteiden ratkomisessa.

 

Server-side - Yli 70% julkaisijoista käyttää header biddingia ohjelmallisen mainosmyynnin eCPM hintojen kirittämiseen, täyttöasteen parantamiseksi sekä tuottojen maksimointiin. Perinteisemmin teknisenä toteutusmuotona on ollut Client-side, jossa mainoskutsut tapahtuvat käyttäjän selaimessa. Viime aikoina yhä suositummaksi toteutusmuodoksi on noussut Server-side, jossa selaimesta tai applikaatiosta lähetetään yksi kutsu erilliselle palvelimelle ja se jatkaa kutsumalla kaikkia siihen integroituja kysynnänlähteitä. Server-side nähdään ratkaisuna latenssiongelmiin ja on hyödyksi erityisesti painavampien mainosaineiston kuten videon kanssa. Server-side toteutus on myös ainoa tapa hyödyntää header biddingiä applikaatioissa ja in-stream videomainonnassa. Mainosten latatumisajan lyhentyessä, myös sivuston käyttökokemus on paranee. Uskomme, että vuonna 2022 yhä useampi julkaisija parantaa valmiuksiaan testata Server-side toteutusta ja etsii sopivaa balanssia Client-side ja Server-side toteutusten välillä.

Digitaalisen median ja mainonnan trendit 2022

Identiteettiratkaisut - Kävijädatan kerääminen ja mainonnan kohdentaminen tulee kokemaan ison muutoksen, kun liki 70 prosenttia pöytälaitteiden selainmarkkinoista hallitseva Chrome estää kolmansien osapuolten evästeiden käytön tulevaisuudessa. Googlen päätös estää kolmansien osapuolten evästeet Chrome-selaimesta tulee mullistamaan digimainonnan käytänteitä, sillä tällä hetkellä mainonnan kohdentaminen ja mittaaminen pohjautuu pitkälti näihin evästeisiin. Mainonnan kohdentamisen ja mittaamisen tarve ei ole katoamassa mihinkään, joten tulevaisuudessa uudet keinot tulevat korvaamaan kolmannen osapuolen evästeiden tarpeen digitaalisessa mainonnassa. Vuonna 2021 kartoitettiin ja testattiin jo erilaisia vaihtoehtoja, kuten erilaisia ID-toteutuksia ja yleisökohortteja, mutta luultavasti vuosi 2022 tulee olemaan känteentekevä matkalla kohti digitaalisen mainonnan ja kohdentamisen uutta aikakautta. Uskoisimme, että kohdennuksen ja mittauksen suhteen julkaisijat tulevat luomaan tulevaisuudessa hybridistrategoita, joissa myös omalla datalla ja kontekstuaalisella kohdentamisella tulee olemaan omat roolinsa. Vuosi 2022 tulee kuitenkin todennäköisesti sisältämään testaamista, oppimista ja suunnittelua mitä identiteettiratkaisuhin tulee.

 

1st party data - Vuonna 2022 julkaisijat kasvattavat ja kehittävät edelleen valmiuksiaan ensimmäisen osapuolen datan hyödyntämisessä. Ensimmäisen osapuolen datalla on ollut aina tärkeä rooli mainonnassa ja asiakaskokemuksen rakentamisessa, mutta näyttää siltä, että tulevaisuudessa sen rooli tulee korostumaan eikä vähiten tietosuojan ja selainten eväste-rajoitusten takia. Ensimmäisen osapuolen data (first-party-data) on tietoa, jota saadaan suoraan omalta yleisöltä tai asiakkaalta (esim. verkkosivu, CRM, tilaustiedot, tutkimukset ja asiakaspalautteet) eli niiltä, jotka vapaaehtoisesti ovat vuorovaikutuksessa yrityksen kanssa. IAB: Europen tutkimuksen mukaan jopa 90% mainostajista, julkaisijoista ja toimistoista hydyntävät ensimmäisen osapuolen dataa jollain tapaa, mutta toimintatapojen kehittäminen ja monipuolisempi datan hyödyntäminen on vahvasti monen julkaisijan agendalla 2022, jotta oman datan arvo pystyttäisiin maksimoimaan. 

 

Paneeliin perustuva data  - Emme usko, että pelkällä omalla datalla tulee tulevaisuudessakaan pärjäämään vaan omaa dataa rikastetaan ja laajennetaan kumppanien avulla. Näin ollen kolmannen osapuolen datan tarve ei tule poistumaan vaan sillä tulee olemaan oma roolinsa tulevaisuuden hybridistrategioissa. Kantarin tutkimuksen mukaan, jopa 80% mainostajista haluaa käyttää omaa segmentointia mediasuunnittelussa ja aktivoinnissa. Datan on kuitenkin oltava yksityisyydensuojan mukaista, suostumuksia noudattavaa ja luotettavaa. Todennäköisesti nämä vaatimukset johtavat siihen, että kolmannen osapuolen data tulee arvokkaammaksi, jos markkinoilta tippuu pois niitä kumppaneita, jotka eivät pelaa avoimin kortein. Paneeliin perustuva kolmannen osapuolen data täyttää vaatimukset yksityisyyden ja laadun suhteen ja sen takia se nouseekin myös julkaisijoiden erityiseen tarkasteluun vuonna 2022.

 

Kontekstuaalinen kohdentaminen - Evästerajoitusten myötä alkavat vaihtoehtoiset tavat kohdentaa mainontaa nostaa suosiotaan. Kontekstuaalisen kohdentamisen uutta tulemista on povattu jo pitkään ja kohdennustavan suosio onkin selkeästi kasvussa. Kontekstuaalinen kohdentaminen tarkoittaa kohdentamista asiayhteyteen perustuen eli esimerkiksi ruoanlaittoon liittyvän sisällön parissa viihtyvä voisi olla keskimääräistä kiinnostuneempi ostamaan ruuanlaittoon liittyviä tarvikkeita. Kontekstuaalinen kohdentaminen onkin nähty tehokkaana ja IAB: Europen tutkimuksen mukaan myös kuluttajista 69% kertoo, että he sitoutuvat todennäköisimmin mainokseen, joka liittyy heidän lukemaansa sisältöön.

image-png-NovDigitaalisen median ja mainonnan trendit 2022-17-2021-09-12-46-74-AM

Video - Sitä ei voi ohittaa, miten suosituksi video on kasvanut kaikissa muodoissaan. Vielä ei ole selvää onko videon kasvu pitkälti pandemian aikaansaannos vai uusi normaali. Kantarin kuluttajatutkimuksen mukaan maksullisia suoratoistopalveluita käyttää, jopa 50% niistä, joilla on käytössään internetyhteys. Tiktokin ja Instagramin kaltaisten alustojen lyhyet videosisällöt tulevan kasvattamaan suosiotaan edelleen vuoden 2022 aikana. Luultavasti samankaltaisia tekniikoita tullaan näkemään myös perinteisimmissä medioissa. Muutoksen taustalla on huoli siitä, että nuorempaa yleisöä on vaikea houkutella sisältöjen pariin ilman videosisältöä. Reutersin tutkimuksen mukaan esimerkkinä voidaan pitää esim. Ruotsin SVT:tä, joka on panostaessaan mobiiliystävällisiin videosisältöihin on saavuttanut 20-29 vuotiaiden keskuudessa merkittävää suosion kasvua käytetyimpänä mediana. Vuonna 2022 monilla julkaisijoilla videoasiat ovatkin varmasti pöydällä ja huomiota kiinnitetään digitaalisten videoformaattien ja videosisältöjen kehittämiseen.

 

Vastuu ja Privacy - Nämä teemat jatkavat polttavana puheenaiheena varmasti tänäkin vuonna. Verkkopalveluiden käyttäjät ovat ryhtyneet aiempaa enemmän toimenpiteisiin suojatakseen yksityisyyttään verkossa. Samalla tiedämme, että tietoa tarvitaan, jotta voidaan luoda toimivia ja käyttäjiään palvelevia verkkopalveluita ja -sisältöjä sekä tarjota kuluttajille heille hyödyllistä tietoa ja osuvia mainoksia. Tietosuojastrategian suhteen on toimittava asiakaslähtöisesti, jotta kävijät tuntevat hallitsevansa ja pystyvät hallitsemaan jakamiaan tietoja. Avoimuus, rehellisyys, luvan kysyminen ja ymmärryksen lisääminen ovat avainasemassa. Uskommekin että, vuonna 2022 pyritään kehittämään tietosuojastrategiaa yhä kävijäystävällisempään suuntaan.

 

Listaus ei ole kaikenkattava, mutta näistä on hyvä lähteä liikkeelle. Yhteenvetona voisi sanoa, että vuonna 2022 etsitään ja rakennetaan vaihtoehtoisia tapoja kohdentaa ja mitata mainontaa, panostetaan ohjelmalliseen ja sen tekniikoihin, pyritään hyödyntämään yhä monipuolisemmin erityisesti omaa dataa, kiinnitetään huomiota videoon ja sen eri mainosformaatteihin sekä haetaan yhä kävijäystävällisempiä ja avoimempia tapoja kunnioittaa käyttäjien yksityisyyttä.

Suvi Leino
By: Suvi Leino

Responsible for marketing and communications at Relevant Digital.

 

Uusimmat blogissa: